Lönekartläggning för ökad jämställdhet

De flesta arbetsgivare tycker troligtvis att de gör sitt bästa för att minska löneskillnaderna i företaget. Lika lön för lika arbete. Men vad säger statistiken och finns det mer att göra på området?

Jämställdhet är mer aktuellt än någonsin, inte minst efter #metoo och alla debatter som följt därefter. I grund och botten är de flesta i vårt samhälle överens om att det inte ska finnas ojämlikhet på arbetsplatserna, vare sig på ekonomisk eller annan grund. Det finns tydliga lagar mot trakasserier, särbehandling och diskriminering. Handlingar och dess konsekvenser går att lagstifta om, men de subtila skillnaderna/uppfattningarna är svårare att komma åt. Subtila uppfattningar kan baseras på fördomar och okunskap men kan trots det påverka chefer när det kommer till att mäta t ex arbetsinsats och lön.

Jämställdhet skapar tillväxt

Almi gjorde under hösten 2018 en styrelsekartläggning där fakta samlades in om könsfördelning i bolagsstyrelser och fördelningen av VD-poster i Sverige. Kvinnligt inflytande i bolagsstyrelser och som VD:ar har ökat, men inte i alla branscher. Det som visats tydligt är, att där kvinnor släpps in i styrelserummen och där ledningsgruppen jobbar med att jämställdhet ska genomsyra hela organisationens arbetssätt, där ökar också tillväxten i rena pengar. En del i jämställdhetsarbetet, även för nystartade företag, kan vara att se över lönerna redan från början. Det finns verktyg för detta, t ex hos https://pihr.se/ som kan göra lönekartläggningen mer effektiv.

Det handlar inte bara om män och kvinnor

Det finns ett arbete att göra beträffande ojämlikhet kopplat till social bakgrund, etnicitet och funktionshinder, för att nämna några exempel. I ett färskt inslag i Sveriges Radio berättas om svårigheter och ojämlikhet bland personer med autism och Asperger. Löneskillnader mellan unga och äldre är vanligt, liksom mellan nyligen anställda och långvariga trotjänare, och det handlar inte alltid om rätt lön för rätt kompetens.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en lönekartläggning varje år. Om antalet anställda är fler än 10, finns det också ett krav på att dokumentera kartläggningen som gjorts. I den ska detta bland annat ingå:

  • Bestämmelser och praxis om löner
  • Löneskillnader vid lika arbete
  • Analys av löneskillnader på gruppnivå